Tanah Makarya

Tanah Makarya

Venny Vitriani, Wellium, Akmal Alamsyah, Muhammad Ghaisan Amir, Monika Vinsensa Natanael.

Tanah Makarya

  • Venny Vitriani
  • Wellium
  • Akmal Alamsyah
  • Muhammad Ghaisan Amir
  • Monika Vinsensa Natanael

Dosen: Daru Wibowo

Portfolio